TOE – book: Motto with 18 essential purposes

See text below,

English and Finnish.

In English

18 main topics of the coming book: Theory Of Everything are:

1. Featherlight touch on science: knowledge, reason and understanding

2. Core and criteria of philosophy of science starts by symbols and semiotics

3. Integral theory and holism are combined into specific transdisciplinary research

4. Four ways to create knowledge: 1) analysis, 2) synthesis, 3) planning and 4) management

5. Limitlessness, freedom and openness between methodologies to understand relevancy

6. Access to sources like Wikipedia, artificial intelligence (OpenAI), article abstracts, media…

7. Holarchy supports efforts to explore vertical recursion and emergence of systems

8. System modeling visualizes systems and objects as a unified continuum from micro to macro

9. Supports management with self-organization, diagnostics and conflict resolution

10. Promotes benefits of wisdom, control, and adaptation to study behavior of phenomena

11. IT compatibility to explain Moore’s law, interfaces, protocols, development and architectures

12. Intensive use of modern terminology by focusing on leverage points of communication

13. Instead of reductionism, it promotes the slogan “21st Century Thinking Skills” of children

14. Building a sustainable, integrative worldview with value-based culture and diplomacy

15. Research since 1940’s has shown cybernetics successful; most of models also in practice

16. Massive Transformative Purpose makes business disciplines compatible with practise

17. GoodReason diagrams (Powerpoint) increase availability of open systems literacy

18. TOE is a a mighty step towards consilience and new generations of science.

SUOMEKSI (In Finnish):

Tulevan kirjan pääteemat (18) ovat:

1) Höyhenenkevyt kosketus tieteeseen, lähtökohtana vain kolme yksittäistä sanaa: tieto, järki ja ymmärrys

  2) Sisältö integroituu tieteenfilosofian ytimeen ja kriteereihin, semiotiikasta alkaen

  3) Integraaliteoria ja holismi yhdistyvät tiiviisti, tapauskohtaiseen tutkimukseen

  4) Neljä tapaa ja suuntausta vaikuttaa tietämykseen, neljä neljännestä: analyysi, synteesi, suunnittelu sekä johtaminen

  5) Täydellinen rajattomuus ja vapaus ja avoimuus tieteenalojen suhteen yhdistämässä parasta tietoa, riippumattomasti auktoriteeteistä

  6) Pääsy kaikkeen informaatioon jäsennyksistä alkaen: Wikipedia, tietopalvelut, tekoäly (OpenAI), artikkelien abstraktit jne

  7) Holarkian tuki tarjoaa mahdollisuudet vertikaalisuuden ja emergenssin tutkimiseen, “aave koneessa”

  8) Systeemimallinnus visualisoi kaikki järjestelmät, infrat ja kohteet yhtenäisenä jatkumona mikrosysteemistä makrosysteemiin

  9) Johtamisen tuki itsekorjaantumisen kyvyillä, konfliktien ratkaisu, elinkelpoinen systeemimalli (VSM). Keskustelun teoriakin kuuluu kybernetiikkaan.

  10) Viisauden, säätyvyyden, organisoitumisen ja kehittymisen opit ja funktiot tutkimaan ilmiöiden ja teorioiden onnistumista

  11) IT-yhteensopivuus periaatteellisella tasolla: selittää Mooren lain kokonaisuutena, digitalisaation vaikutukset, rajapinnat, protokollat, kehitysmekanismit ja arkkitehtuurit sekä Turingin koneen

  12) Modernin terminologian tehokas käyttö keskittymällä ilmaisumuotojen tuottamaan vipuvaikutukseen kerrannaisineen

  13) Kilpailevan tutkimustradition (reduktionismi) tilalle halutaan yhteistyöhenkisyys, jota lapsille jo opetetaan: ”21th Century Thinking Skills”

  14) Kestävän maailmankuvan rakentaminen kulttuuritutkimusten perusteella, arvojohtaminen ja diplomatia; koheesio ja menestyvät ekosysteemit

  15) Kymmenien vuosien tutkimustraditio kybernetiikasta Macy – konferensseista alkaen menestyvine malleineen on osoittanut teorian toimivaksi

  16) Uusi kaikkeuden teoria (TOE) sovittaa systeemisyyden kautta yhteen: bisnesmenetelmät, kommunikaation, tutkimustavat ja tieteenalat yhteensopiviksi

  17) Powerpoint- ja Office – yhteensopiva esitystapa kaavioineen tuottamassa kasvavaa mallikirjastoa sadoista ja tuhansista kohteista parantaa systeemiosaamisen tasoa

  18) Mahtiaskel kohti seuraavia tieteenteon sukupolvia samaan tapaan kuin Kopernikaaninen kumous aikoinaan tapahtui. Kokeiluja tähän suuntaan on tehty jo 1950-luvulla (Bolding), ja käsitys uudesta systeemisestä ajasta on lähempänä kuin koskaan.