Metaverse, Metauniversumi, Metauniversity (Metayliopisto)

Wikipedian mukaan sana ”Metaverse” koostuu etuliitteestä ”meta” (meta tarkoittaa [aiempaa] ymmärrettävämpää ja nousua ominaisuuksiensa yläpuolelle, transcending) sekä jälkiosasta ”verse” (runomitta ja säkeistö). Näin ajatellaan syntyvän ”maailmankaikkeutta” kuvaava mentaalinen taustakuvio. Tätä termiä käytetään jo yleisesti kuvaamaan tulevaisuuden olomuotoa, joka iteroituu nopeasti siten,  että se koostuu pysyvistä ja ihmisten kesken jaetuista 3D -virtuaalitiloista, jotka puolestaan liittyvät havaittuun virtuaaliseen universumiin. Metaverse ei laajemmassakaan merkityksessä toimi pelkästään virtuaalimaailmoiden avulla, vaan se vaatii tuekseen uudenlaisen Internetin. Siihen Facebook pyrkii vaiheittain saamaan todellisuuden koko spektrin.

Samanlaisilla ”meta”-aikomuksilla liikumme Facebookin kanssa. Itsensä ylittäminen on ”superia”.

Metauniversity on yleistyvä tapa tuottaa ja käsitellä tiedettä aiempaan korkeakoulusysteemiin verrattuna uudella tasolla. Tähän liittyy merkitys transcend, joka tulee esille etuosan meta määritelmässä. Metauniversity ei siten ole virallinen termi, vaan joukko näkemyksiä (yliopistoja yhdistäen – National Academy of Engineering [1], nuorten oppimisen kannalta – European Councel[2], opiskelijoiden kierrätystä helpottamaan – University World News [3]). Epäilemättä muitakin uusia linjauksia on tulossa kuvaamaan sitä, mitä ”metayliopisto” olisi.

Suomen Turusta (vuonna 2016) liikkelle lähtenyt  Metayliopisto – foorumi alkoi web-sivustosta, jolla haluttiin määritellä uudenlainen toimintatapa ja suhde yliopistolaitokseen. Sen perustaja oli nähnyt virallisen systeemin tilan haasteelliseksi monista syistä (rahoituksen heikentyminen, identiteetin puuttuminen, tiedon fragmentoituminen). Kiristyvä kilpailu tulostehtailuineen kaikilla aloilla oli johtanut publish & perish – ilmiöön, joka uhkaa supistaa valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden uran kahteen vuoteen, eikä takaa työllisyyttä vuosienkaan ahertamisen jälkeen niille parhaille, jotka edistäisivät valtavirrasta poikkeavia ideoita avatakseen ovia hedelmälliseen yhteiskuntakehitykseen, mistä menestyksestä kaikki voisivat nauttia. Yliopistolaitos ei kuitenkaan voi olla ”kone” reduktionistisessa järjestelmässä korvaamassa muita koneita subjektiivisella asenteellaan.

Metayliopisto on monella tavalla sisällöllisesti ylittänyt vaatimattomat toiveensa.[4]Toisin kuin edellä kuvatut teemat, Facebookin Metaverse ja erilaiset metauniversityt, Metayliopiston opillinen malli (doktriini) lähtee suoraan kybernetiikan ja systeemitieteen ja tieteenfilosofian peruskäsityksestä. Se on toisaalta tuttu hokemakin: ”Tieto & Järki & Ymmärrys”. Uskomuksista sitä tietoa saadaan, ja siihen tarvitaan perustavanlaatuinen (trancend) loikka. Metayliopiston systeemimalli on kahdeksansektorinen. Se voi kuvata kaikkea, mitä olemassa on (ontologia), ja myös sitä, mistä ei vielä ole kuin aavistus. Järjen kuvaaminen vaatii käsitystä kognitiosta: ihmisälystä, koneälystä ja kollektiivisesta älystä. Näin ”metatiede” alkaa jäsentyä osiinsa. ”Supertieteeksi” se muuntuu, kun keskitytään ymmärtämään mentaaleja malleja ja vaikutuksia, myös ”jäävuoren” pinnan alle jäävää osaa. ”Suunnittelutieteeksi” se jalostuu, kun halutaan suunnitella parempaa tulevaisuutta. ”Vastuullinen tekoäly” on yksi sen elementti. Se linjaa tietämyksen integroitumista sivistyneeseen käyttöön. ”Teknologiatieteenä” se kokoaa yhteen kaikkea parasta tietämystä, mitä teknologiasta (hard systems methodology) yleensä voidaan johtaa. Nämä ovat uusia selkeitä käsityksiä tieteen opeiksi.

Metayliopiston pian ilmestyvä Symbioosikirja (Teknologian ja tieteen symbioosi) esittelee tavan tehdä tieteellistä tutkimusta parhaan teknologiatiedon avulla. Se perustuu mm. Google Scholar – hakurobottiin.


[1]National Academy of Engineering. Metauniversity:  https://www.nae.edu/244751/Building-a-MetaUniversity

[2] Councel of Europe, Metauniversity: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/meta-university

[3] University World News-artikkeli. https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20111125212118764

[4] Metayliopiston ideana oli aluksi (2016) perustaa systeemitieteeseen liittyvä tiede- ja yhteiskuntapalsta netissä.

Siirry työkalupalkkiin