Eheytyvä maailmankuva

Seuraava määritelmä “WorldViewJournals” sopii Metayliopiston tieteelliseen ja systeemiseen maailmankuvaan selkeydessään ja tarkoituksensa mukaan:

“Eheytyvän maailmankuvan (Integrative worldview) omaksuneet ihmiset toteuttavat itseään etsimällä syvällistä yhteyttä suhteessaan pirstoutuneeseen yhteiskuntaan. Tämä katsomus on vastine postmodernin kulttuurin esiintuomiin ja synnyttämiin haasteisiin – erityisesti yhteiskunnan polarisoitumiseen ja pirstoutumiseen, mistä on syntynyt ahdistava kulttuurinen ilmapiiri, jolle ominaista ovat häiriötekijät, disinformaatio ja merkityksettömyyden tunne sekä uusia maailmanlaajuisia, globaaleja eksistentiaalisia ongelmia.

Näin ajattelevat ihmiset ja tahot etsivät yhteyksiä ja syvempiä malleja keskenään ja yrittävät lähentää toisiinsa vallitsevia vastakohtia ~ kuten objekti ja subjekti, tiede ja henkisyys, talous ja ekologia, mies ja nainen, oikea ja vasen. He näkevät nämä ristiriidat “syvällisellä tasolla” osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä kaikkien teemojen periaatteellinen yhtenäisyys on keskeisin käsitys tässä maailmankuvassa. Tälle maailmankuvalle on tunnusomaista maailmanlaajuinen sitoutuneisuus sekä universaalit, eksistentiaaliset arvot.”

Yhteisö WorldViewJournals on tehnyt tieteellistä tutkimusta USA:n ja Hollannin kansalaisten maailmankatsomuksista neljän erilaisen maailmankuvan suhteen.

Maailmankuvan oppiminen ja opettaminen

Sovellettuna itse kunkin ihmisen elämään ja yhteiskuntaan eheytyvä ja eheyttävä maailmankuva (Integrative WorldView) ja universaaliuden ihanne tukevat älykästä ajattelua niin, että parhaat käytännöt leviäisivät sosioteknisten innovaatioiden kautta yhteiskuntaan, ja että ihmisten asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi.