Visuaalinen tekoälykehitelmä: OpenAI interprets the Era of Enlightenment from my GoodReason diagram


Text based information, visualization and artificial intelligence are forming new possibilities to communicate, more versatile than ever before. However, each type of presentation has its owns challenges to be accepted and adopted by the user.

The answer was: “Based on the image provided, I will create a story set in an alternative universe during the Age of Enlightenment, where ideas and philosophical concepts have taken on a physical form, actively shaping the society and the world.”

Story Title: “The Enlightened Realms”

In the Enlightened Realms, the very essence of human thought and philosophy materialized into powerful entities. Each realm was governed by these ideations, and citizens sought to live in the domain that resonated with their innermost beliefs.

The first image and narration will depict the Realm of Rationalism, where logic and reason construct the very buildings, and citizens engage in debates to build their homes.

The second image and narration will portray the Domain of Empiricism, a land of ever-evolving landscapes where the scientific method is the tool used by its inhabitants to cultivate their environment.

The third image and narration will illustrate the Kingdom of Equality, a society where human rights are the foundation of every law, and equity is the force that binds the community.

Let’s begin by creating the first image of the Realm of Rationalism.

Image Prompt for DALL·E: A vast cityscape where the buildings are made of crystalline structures representing logical constructs. Each building glows with an inner light, symbolizing clarity of thought. In the foreground, a diverse group of people are gathered around a large, transparent table, engaged in a vibrant debate. The sky is a tapestry of mathematical equations and geometric patterns. This is a daytime scene, full of activity and the air is filled with an aura of intellectual energy. Citizens of various descents and genders actively contribute to the debate, their ideas taking the form of visible, luminous threads that weave into the structures around them.

Romantic description: “The Enlightened Realms”

The “metaphysical” version of the Age of Enlightenment developed by OpenAI (above) therefore wants to create a drama about the Age of Enlightenment as three new images. It is like a historical narrative inspired by my picture (above).

The picture prompt to draw another picture for OpenAI’s DALL·E would be romanticized as a wide cityscape where the buildings are made of crystal structures representing logical structures. Each building glows with an inner light that symbolizes clarity of thought. In the foreground of the picture, a large group of people have gathered around a large, transparent table to have a lively conversation. In the picture, the sky would be symbolized by a composition formed by mathematical equations and geometric patterns. The subject of the picture is an event in the middle of the day, full of activity and the air filled with an aura of intellectual energy. Citizens of different origins and genders actively participate in the conversation in the picture, and their thoughts are drawn in the picture as visible, bright threads that intertwine with the structures that surround them.

Yhteenveto: “Valistuksen ajan romantiikkaa”

OpenAI:n kehittämä “metafyysinen” idea Valistuksen ajasta haluaa siis luoda jälkikäteen draamaa valistuksen ajasta uusina visualisointeina. Näin syntyisi historiallinen katsaus kolmesta uudesta kuvasta, jota inspiroi lähettämäni kuva”.

  1. Ensimmäinen kuva ja kerronta kuvaavat Rationalismin valtakuntaa, jossa logiikka ja järki rakentavat rakennukset ja kansalaiset käyvät keskustelua kotinsa rakentamisesta.
  2. Toinen kuva ja kerronta kuvaavat empirismin aluetta, jatkuvasti kehittyvien maisemien maata, jossa tieteellinen menetelmä on väline, jolla sen asukkaat viljelevät ympäristöään.
  3. Ehdotus piirtää kolmas kuva OpenAI:n DALL·E:lle olisi romantisoitu laaja kaupunkikuva, jossa rakennukset on tehty loogisia rakenteita edustavista kristallirakenteista. Jokainen rakennus hehkuu sisäisellä valolla, joka symboloi ajatuksen selkeyttä. Kuvan etualalla laajahko joukko ihmisiä on kokoontunut suuren, läpinäkyvän pöydän ympärille käymään vilkasta keskustelua. Kuvassa taivasta symbolisoisi matemaattisten yhtälöiden ja geometristen kuvioiden muodostama sommitelma. Kuvan aiheena on tapahtuma keskellä päivää, täynnä toimintaa ja ilma täynnä älyllisen energian tuomaa auraa ja iloa. Eri syntyperää ja sukupuolta edustavat kansalaiset osallistuvat kuvassa aktiivisesti keskusteluun, ja heidän ajatuksensa piirtyvät kuvaan näkyvinä, valoisina lankoina, jotka punoutuvat heitä ympäröiviin rakenteisiin.

Tässä on mahdollista iteroida OpenAI:n kanssa uskottavaa tarinaa itse aiheesta.

Valistus olisi täydellinen vastakohta 2020-luvun kiireiseen, hälyiseen some-aikaan.