Kirja: Kaikenteoria – Esitys 1

Tiede on sen perustarkoituksen ymmärtäneelle identiteettiä kehittävä ja merkitysten kriisiä hälventävä tapa olla ja elää. Kiireinen koulutussysteemi ei pysty laajoja näkemyksiä opettamaan, ja siksi henkisen tyhjyyden tila vaivaa monia.

Uuskopernikaaninen muutos sai esikuvansa Kopernikuksen saavutuksista.

Kirjassa ”Kaikenteoria – Uusi maailmankuva” palataan aluksi aikaan, jolloin moderni tiede syntyi. Kopernikus oli tällöin ”sankari”, joka uhmaten paavillista auktoriteettia mursi geosentrisen maailmankuvan myytit. Sittemmin, puolen vuositu-hannen aikana, valtaviakin mullistuksia on saatu aikaan eri aloilla, kuten tietoyhteiskunta ja sosiaaliset yhteisöt, mutta reduktionismi hallitsee arvoja kuin muinaisjäänne Rooman nousun ja tuhon ajalta. Elitistinen systeemi panee kansalaiset mukautumaan harhoihinsa, jotka rationaalisella ajattelulla ja tunnetuimpien talouden nobelistien opein tulisi ehdotto-masti hylätä.

Konteksti on äärimmäisen vakava

Nyt tutkitaan jo Maailman talousfoorumin toimesta, julkisuudesta piilossa, käsitettä Great Reset: kuka siitä hyötyisi?

Innovatiivinen tieteen arkkitehtuuri

Tieteen arkkitehtuuri on IT- ja systeemitieteen tohtorin kehittämä, valtarakenteiden toiveista riippumaton, itsenäinen, kognitiivinen malli kuvaamaan tiede koko laajuudessaan, kosmologiasta prakseologiaan, arvoista käsin, AI-dialogeja hyö-dyntäen. Sen viisi käsitetasoa ovat: universaalius, tietoisuus, mahdollisuus, uskottavuus ja sovinnollisuus, mutta niitä voi sopeuttaa omiin tarkoituksiinsa, jos pystyy säilyttämään vastaavan analogian ja koherenssin.

Kenelle ja miksi?

Jokainen soveltaja tai lukija pääsee jatkamaan näistä dialogeista ja yli sadasta demomallista omilla arvoillaan omaan suuntaansa, vapaasti. Emansipatorinen, systeemiajatteluun perustuva metodiikka antaa soveltajalleen selkänojaa ruveta ajattelijaksi, mielipidejohtajaksi, kehittäjäksi, tutkijaksi tai mihin tahansa ammattiin, missä hyvä argumentointitaito, visuaalisuuden hyödyntämisen luontevuus ja itseluottamuksen syntyminen itselle ja kumppaneilleen ovat onnistumisen edellytyksiä.

Tieteen perimmäinen tarkoitus on aina ollut…

Tiede on “oikeaa tiedettä” vasta kun se lähtee liikkeelle kokonaisuuden edusta, että päästään itsekeskeisestä ajattelusta luontokeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen henkiseen tilaan. Kaikki kunnia Kopernikukselle urotyöstään. Hän oli kotoisin Puolasta, Torun – nimisestä kaupungista, missä vaikuttaa hänen mukaansa nimetty yliopisto.

Kopernikus tunnetaan tänäänkin laajasti GPS-teknologiasta, jolla avaruudesta mittaillaan maailmaa satelliiteista käsin. Uuskopernikaaninen kumous tarkoittaa haastetta oppia hyödyntämään tieteen perustarkoitus: totuuden kaipuu.

Kirjassa on 320 värillistä sivua, 100 kuvaa ja niiden lisäksi 120 visuaalista systeemikaaviota. Lukuja on 20 kappaletta, tieteen olennaisimpia käsitteitä esitellen viidellä arkkitehtuuritasollaan. Erotuksena kosmologian ”kaikenteorioista” tämä kirja näkee käsitteen ”kaikenteoria” koko tiedettä ja jokaisen ihmisen ajattelua kuvaavana koosteena, josta tutkijalla on oikeus muodostaa oma käsityksensä, kaikenteoria sekin on, samalla myös maailmankuva hänelle. Tutkimuksen kohdetta ei nähdä pelkästään ulkopuolisena aiheena, vaan tutkija voi mennä aiheensa sisälle itsekin ja sieltä alkaa parantamaan omaa maailmaansa, joka toivon mukaan on sopusoinnussa muiden ajattelijoiden ”totuuden” kanssa.

Iloisia oivalluksia systeemitieteen parissa :-), toivottaa Eki Laitila

15.3.2024 Suomen Turussa