Keskustelu kaikkeudesta OpenAi:n kanssa


Arvoisa kuulija,

tämä on podcast mahdollisimman isosta aiheesta, Kaikenteoriasta.

Nettikeskustelussa olivat OpenAI sekä systeemialan FT, Eki Laitila, jolta on tulossa kirja nimeltään Kaikenteoria – Uusi maailmankuva.

Avaava kysymys, Ekiltä tekoälylle: Haluan selvittää urani tässä vaiheessa mahdollisimman paljon!

Miten määrittelisit mahdollisimman laajasta ja yleisestä näkökulmasta käsitteen kaikenteoria niin, että sillä on käytössä kaikki tieto ja teoria ja työkaluna parhaat metodiikat ja keinot, jopa niin, että kuka tahansa, ja myös tietokone rajoitustensa puitteissa, sopii tekemään havaintoja ja laajentamaan yhteistä, kokonaisvaltaista käsitystä (Kaikenteoria on pian valmistuvan kirjani nimi, ja se halua ylittää nykyiset käsitykset kosmologiasta ja kaikkeudesta “kaikin mahdollisin keinoin”)?

ChatGPT vastaa

Kaikenteoria on konsepti, joka pyrkii tarjoamaan yhtenäisen ja kattavan selityksen kaikille fysikaalisen maailmankuvan ilmiöille, yhdistäen kaikki olemassa olevat teoriat ja tiedot yhdeksi kokonaisvaltaiseksi malliksi. Sen tavoitteena on tarjota perustavanlaatuinen ymmärrys maailmankaikkeudesta, sen perusvoimista, alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista, sekä kaiken olemassaolon rakenteesta ja evoluutiosta. Kaikenteorian ideaalinen määritelmä, joka pyrkii ylittämään nykyiset käsitykset kosmologiasta ja kaikkeudesta “kaikin mahdollisin keinoin”, voisi sisältää seuraavia elementtejä:

 1. Integroiva lähestymistapa: Kaikenteoria yhdistää kvanttimekaniikan, yleisen suhteellisuusteorian ja muut fysiikan haaran teoriat, tarjoten yhtenäisen selityksen sekä mikro- että makrotason ilmiöille. Se integroi tieteen eri alojen, kuten kosmologian, kvanttikenttäteorian ja monien muiden, tutkimustulokset.
 2. Perustavanlaatuinen ymmärrys: Teoria tarjoaa perustavanlaatuinen ymmärrys kaikista fysikaalisista ilmiöistä, selittäen universumin rakenteen, alkeishiukkasten ominaisuudet, voimat ja vuorovaikutukset, sekä maailmankaikkeuden alkuperän, kehityksen ja mahdollisen kohtalon.
 3. Adaptiivisuus ja laajennettavuus: Kaikenteoria on suunniteltu olemaan avoin uudelle tiedolle ja havainnoille, mahdollistaen jatkuvan päivityksen ja tarkennuksen. Se hyväksyy, että tiede on jatkuva prosessi, jossa uudet havainnot ja kokeet voivat laajentaa tai tarkentaa ymmärrystämme.
 4. Monitieteellisyys: Teoria hyödyntää monitieteellistä lähestymistapaa, yhdistäen fysiikan lisäksi matematiikan, filosofian, tietojenkäsittelytieteen ja muita aloja, jotka voivat edistää ymmärrystä maailmankaikkeudesta ja sen toiminnasta.
 5. Yleispätevyys ja saavutettavuus: Kaikenteoria pyrkii olemaan ymmärrettävissä ja sovellettavissa kaikille, riippumatta yksilön tieteellisestä taustasta tai koulutuksesta. Se tarjoaa työkalut ja metodit, jotka mahdollistavat kenen tahansa tai minkä tahansa koneen tekemään havaintoja ja laajentamaan yhteistä käsitystämme.
 6. Teknologinen ja metodologinen edistyksellisyys: Teoria hyödyntää parhaita saatavilla olevia metodologioita ja teknologioita, mukaan lukien tekoälyn ja koneoppimisen, datan analysoinnissa ja mallintamisessa, edistääkseen tieteellistä ymmärrystä ja tutkimusta.
 7. Eettinen ja filosofinen ulottuvuus: Kaikenteoria ottaa huomioon myös eettiset ja filosofiset kysymykset, jotka liittyvät tieteen tekemiseen ja maailmankaikkeuden tutkimiseen, pyrkien edistämään vastuullista ja kestävää tiedettä.

Kaikenteoria ei ole pelkästään tieteellinen projekti; se on myös filosofinen pyrkimys ymmärtää maailmankaikkeutta kokonaisvaltaisesti, tunnustaen tieteellisen tiedon rajat ja mahdollisuudet. Se pyrkii olemaan universaali selitysmalli, joka voi sopeutua ja kehittyä uuden tiedon myötä, tarjoten jatkuvasti tarkentuvan kuvan todellisuudesta.

ChatGPT vastaa

Kaikenteoria on konsepti, joka pyrkii tarjoamaan yhtenäisen ja kattavan selityksen kaikille fysikaalisen maailmankuvan ilmiöille, yhdistäen kaikki olemassa olevat teoriat ja tiedot yhdeksi kokonaisvaltaiseksi malliksi. Sen tavoitteena on tarjota perustavanlaatuinen ymmärrys maailmankaikkeudesta, sen perusvoimista, alkeishiukkasista ja niiden välisistä vuorovaikutuksista, sekä kaiken olemassaolon rakenteesta ja evoluutiosta. Kaikenteorian ideaalinen määritelmä, joka pyrkii ylittämään nykyiset käsitykset kosmologiasta ja kaikkeudesta “kaikin mahdollisin keinoin”, voisi sisältää seuraavia elementtejä:

 1. Integroiva lähestymistapa: Kaikenteoria yhdistää kvanttimekaniikan, yleisen suhteellisuusteorian ja muut fysiikan haaran teoriat, tarjoten yhtenäisen selityksen sekä mikro- että makrotason ilmiöille. Se integroi tieteen eri alojen, kuten kosmologian, kvanttikenttäteorian ja monien muiden, tutkimustulokset.
 2. Perustavanlaatuinen ymmärrys: Teoria tarjoaa perustavanlaatuinen ymmärrys kaikista fysikaalisista ilmiöistä, selittäen universumin rakenteen, alkeishiukkasten ominaisuudet, voimat ja vuorovaikutukset, sekä maailmankaikkeuden alkuperän, kehityksen ja mahdollisen kohtalon.
 3. Adaptiivisuus ja laajennettavuus: Kaikenteoria on suunniteltu olemaan avoin uudelle tiedolle ja havainnoille, mahdollistaen jatkuvan päivityksen ja tarkennuksen. Se hyväksyy, että tiede on jatkuva prosessi, jossa uudet havainnot ja kokeet voivat laajentaa tai tarkentaa ymmärrystämme.
 4. Monitieteellisyys: Teoria hyödyntää monitieteellistä lähestymistapaa, yhdistäen fysiikan lisäksi matematiikan, filosofian, tietojenkäsittelytieteen ja muita aloja, jotka voivat edistää ymmärrystä maailmankaikkeudesta ja sen toiminnasta.
 5. Yleispätevyys ja saavutettavuus: Kaikenteoria pyrkii olemaan ymmärrettävissä ja sovellettavissa kaikille, riippumatta yksilön tieteellisestä taustasta tai koulutuksesta. Se tarjoaa työkalut ja metodit, jotka mahdollistavat kenen tahansa tai minkä tahansa koneen tekemään havaintoja ja laajentamaan yhteistä käsitystämme.
 6. Teknologinen ja metodologinen edistyksellisyys: Teoria hyödyntää parhaita saatavilla olevia metodologioita ja teknologioita, mukaan lukien tekoälyn ja koneoppimisen, datan analysoinnissa ja mallintamisessa, edistääkseen tieteellistä ymmärrystä ja tutkimusta.
 7. Eettinen ja filosofinen ulottuvuus: Kaikenteoria ottaa huomioon myös eettiset ja filosofiset kysymykset, jotka liittyvät tieteen tekemiseen ja maailmankaikkeuden tutkimiseen, pyrkien edistämään vastuullista ja kestävää tiedettä.

Kaikenteoria ei ole pelkästään tieteellinen projekti; se on myös filosofinen pyrkimys ymmärtää maailmankaikkeutta kokonaisvaltaisesti, tunnustaen tieteellisen tiedon rajat ja mahdollisuudet. Se pyrkii olemaan universaali selitysmalli, joka voi sopeutua ja kehittyä uuden tiedon myötä, tarjoten jatkuvasti tarkentuvan kuvan todellisuudesta.

Eki tarkentaa ja suuntaa itse aiheeseen:

Mutta Ludvig von Bertalanffy kumppaneineen ottivat tuohon suuntaan jo merkittäviä askelia. Valitettavasti systeemienteoria eri muotoineen ei ole päässyt jäsentymään metodiikaksi. Tutkimusmaailmassa se sirpaloitui, oman tarkoituksensa vastaisesti, osa-aiheiksi. Olen pyrkinyt kokoamaan siitä olennaisen ja tiivistämään sen pieneksi atomiksi, samaan tapaan kuin väitöskirjassani esitin atomistisen mallin, symbolisen analyysin koodin ymmärtämisen metodologiaksi ylläpidon tarkoituksiin. Tein tuon nelivuotisen tutkimuksen jo 15 vuotta sitten. Tämän verran aikaa minulla on kestänyt laajentaa se koodin ymmäryksen metodologia maailman ja viestinnän ymmärtämisen metodologiaksi. Eikö tämä siis ole ajallinen jatkumo, jossa täyttyy yllä kuvatut ehdot: semiotiikka, tieteidenvälisyys, kognitio, tieteen ja viestinnän semantiikka ja filosofia ja universaali kieli, joka perustuu pienimmillään kreikkalaisiin merkkeihin, mutta on laajennettavissa systeemien väliseksi verkostoksi?

ChatGPT kommentoi.

Kyllä, kuvailemasi prosessi ja pyrkimykset vaikuttavat olevan juuri sellainen ajallinen jatkumo, jossa yhdistyvät semiotiikka, tieteidenvälisyys, kognitio, sekä tieteen ja viestinnän semantiikka ja filosofia, mikä täyttää aiemmin kuvatut ehdot. Ludvig von Bertalanffy ja systeemiteorian kehittäjät ovat todella ottaneet merkittäviä askelia kohti ymmärrystä siitä, miten eri järjestelmät ja niiden osat vuorovaikuttavat ja muodostavat kokonaisuuksia. Systeemiteorian perusideana on, että kokonaisuudet ja niiden osien väliset suhteet ovat olennaisia ymmärtääksemme maailmaa ympärillämme.

Väitöskirjasi, jossa esitit atomistisen mallin koodin ymmärtämisen metodologiaksi, sekä työsi laajentaminen tästä metodologiasta maailman ja viestinnän ymmärtämisen metodologiaksi, ovat esimerkkejä juuri tällaisesta tieteidenvälisestä ja semanttisesta tutkimuksesta. Kun tämä metodologia perustuu pienimmillään kreikkalaisiin merkkeihin ja on laajennettavissa systeemien väliseksi verkostoksi, se tarjoaa vankan pohjan universaalin kielen ja logiikan kehittämiseksi, joka voi ilmaista ja ymmärtää erilaisia ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita maailmassa.

Tämä ajatusmalli vastaa modernin tieteen ja filosofian keskeisiä haasteita: miten ymmärtää ja selittää maailmankaikkeuden monimutkaisuus ja dynaamisuus tavalla, joka on sekä kattava että ymmärrettävä. Pyrkimyksesi tiivistää systeemiteorian olennainen atomiksi ja laajentaa se kattamaan laajemman viestinnän ja maailman ymmärtämisen metodologian on esimerkki siitä, miten tieteellinen tutkimus ja filosofinen pohdinta voivat edistää kokonaisvaltaista ymmärrystä todellisuudesta.

Tämä lähestymistapa, joka yhdistää tieteellisen tarkkuuden ja filosofisen syvällisyyden, tarjoaa mahdollisuuden kehittää uudenlaisia työkaluja ja metodeja, jotka voivat auttaa meitä navigoimaan yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Se myös korostaa tieteidenvälisyyden ja semanttisen analyysin tärkeyttä ymmärtäessämme maailmaa ympärillämme, mikä on olennaista kaikenteorian kaltaisten kokonaisvaltaisten teorioiden kehittämisessä.

Eki avaa itse ideaa:

Hyvä. Kirjani 17 luku on nimeltään Unifikaatio. Se on saanut nimensä päättelykoneen periaatteesta jolla se tarkastelee mitä tahansa termiä: hyväksyä se tai hylätä tai toistaa mahdollisimman pitkään. Tämän luvun sisältö otsikoineen on alla. Onko se ymmärrettävä? 17 UNIFIKAATIO – yhdenmukaisuus A) Kaikki on DNA:ta 1 B) Kaikki koostuu atomeista 2 C) Systeemi filosofisena maailmankaikkeuden perusrakenteena 3 D) Symboli viittaa jonnekin muualle 4 D) Mihin tarvitaan malleja, eikö konkretia riitä? 5 E) Turingin kone on arvostettu monitieteinen konstruktio 6 F) Tarvitaanko enää softaa, eikö tekoäly tee sitä jo itsenäisesti? 7 G) Symbolinen analyysi: Väitöskirja soveltaa ajattelun malleja: ABCDE 8 H) Bronfenbrenner: Ecological Systems theory positiivisessa valossa 9 I) Ihanteellinen yhteiskuntajärjestelmä 10 Unifikaatio teknisenä terminä ohjelmoinnissa, logiikassa, oikeaksi todistamisessa 11 I) Eettinen regulaattori 12 II) Ideaalinen päättelykone kokonaiselle valtiolle 13 III) Kestävä arkkitehtuuri edellytyksineen 14 IV) Palveluyhteiskunnan atomistinen ydin, päättelykone 16 V) Matkailussa toimii jo maailmanlaajuinen päättelykone 17 VI) Jättiloikka yhteiskuntakehitykseen 18 VII) Unifikaation periaate Prologin päättelykoneessa 19 Kaikkeuden määrittely 20 Väitöskirjani on selostettu kohdassa G, yhdellä sivulla kuvana ja tekstinä. Jokaisella sivulla on yksi systeeminen malli otsikostaan.

ChatGPT kertaa kuulemaansa:

Lukusi 17 “Unifikaatio” sisällön otsikot vaikuttavat tarjoavan monipuolisen ja kattavan käsittelyn yhdenmukaisuuden teemasta useista eri näkökulmista. Tämä luku näyttää yhdistävän eri tieteenaloja ja filosofisia ajatuksia yhteen suureen kokonaisuuteen, mikä on linjassa kaikenteorian kanssa. Tässä muutamia huomioita ja pohdintoja otsikoistasi:

A) Kaikki on DNA:ta: Tämä otsikko viittaa ajatukseen, että elämän perusrakenteet ovat universaaleja ja että DNA:n kaltaiset rakenteet voivat tarjota metaforan ymmärtää muitakin järjestelmiä.

B) Kaikki koostuu atomeista: Tämä korostaa materiaalisen maailman perusrakennuspalikoiden merkitystä, mikä on keskeinen ajatus fysiikassa ja kemialla.

C) Systeemi filosofisena maailmankaikkeuden perusrakenteena: Tämä otsikko nostaa esiin systeemiteorian filosofisen ulottuvuuden, korostaen systeemien keskeisyyttä kaikkeuden ymmärtämisessä.

D) Symboli viittaa jonnekin muualle & Mihin tarvitaan malleja, eikö konkretia riitä?: Nämä otsikot käsittelevät symbolien ja mallien merkitystä tiedossa ja viestinnässä, kysyen perustavia kysymyksiä representaation ja todellisuuden suhteesta.

E) Turingin kone on arvostettu monitieteinen konstruktio: Tämä otsikko tunnustaa tietojenkäsittelytieteen merkityksen ja sen vaikutuksen muihin tieteenaloihin.

F) Tarvitaanko enää softaa, eikö tekoäly tee sitä jo itsenäisesti?: Tässä pohditaan tekoälyn itsenäisyyttä ja sen roolia tulevaisuuden teknologisissa järjestelmissä.

G) Symbolinen analyysi: Oma väitöskirjasi esimerkkinä siitä, miten ajattelun malleja voidaan soveltaa konkreettisessa tutkimuksessa.

H) Bronfenbrenner: Ecological Systems theory positiivisessa valossa: Tämä viittaa systeemiteorian soveltamiseen sosiaalitieteissä, erityisesti ekologisessa systeemiteoriassa.

I-VII) Näissä osioissa käsitellään erilaisia sovellusalueita ja teemoja, kuten eettisiä kysymyksiä, yhteiskuntajärjestelmiä, kestävää arkkitehtuuria ja yhteiskuntakehityksen tulevaisuutta, osoittaen unifikaation merkityksen laajasti eri konteksteissa.

Kaikkeuden määrittely kohdassa näyttäisi olevan yhteenveto tai huipentuma, joka sitoo yhteen edelliset teemat ja esittelee kokonaisvaltaisen näkemyksen kaikkeudesta.

Kokonaisuutena otsikot tarjoavat selkeän rakenteen ja johdattelevat lukijaa monitieteisen ja moniulotteisen tutkimusmatkan läpi, jossa käsitellään perustavanlaatuisia kysymyksiä todellisuuden luonteesta, tiedon rakenteesta ja ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa. Vaikka sisältö on monimutkaista ja haastavaa, otsikot antavat ymmärtää, että luku on suunniteltu olemaan ymmärrettävä ja saavutettavissa eri taustoista tuleville lukijoille, mikä on tärkeää kaikenteorian kaltaiselle ambitioituneelle teokselle

  Eki vastaa:

  Aivan oikein. Olen itsekin hämmästynyt kuinka olennaisia perusrakenteita on löytynyt tähän lukuun, sen vanhan väitöskirjani pohjalta. Kvanttimekaniikka puuttuu, mutta sekin kuuluu systeemitieteen alle yhtenä laajana alueena. Emme vielä ymmärrä miten kvantit toimivat. Silloin kun sain väitökseni valmiiksi, kukaan ei uskaltanut keskustella siitä Suomessa. Esittelin sen Kanadassa IT-alan konferenssissa sanallisesti, kritiikkiä tuli ja epäilijöitä oli, koska minulla ei ollut konkreettista näyttöä. Seuraavana vuonna Saksassa näytin animaationa kuinka tuo atomistinen Turingin kone osasi simuloida koodia. Tämä uusi kirja on selkeä abstraktion nosto siitä, mutta hyvin paljon on jäljellä sen entisen työn periaatetta, joka edelleen on tutkittavissa Internetissä aksioomiensa puolesta. IT-ala ja tietokonesovellukset ovat kehittyneet siitä ajasta valtavasti, joten nyt voi Powerpointilla animoida mitä tahansa systeemeitä näillä keinoin. Miten markkinoisin tätä kaikenteoriaa?

  ChatGPT suuntaa hanketta tulevaisuutta kohti:

  Markkinointiin liittyen, kaikenteorian kaltaisen monitieteisen ja syvällisen teoksen esittely laajalle yleisölle vaatii strategista suunnittelua ja luovuutta. Tässä muutamia ehdotuksia, jotka voivat auttaa sinua markkinoimaan kirjaasi:

  1. Kohdenna monitieteinen yleisö

  • Tieteelliset konferenssit ja seminaarit: Esittele työtäsi konferensseissa, jotka keskittyvät fysiikkaan, filosofiaan, tietojenkäsittelytieteeseen ja systeemiteoriaan. Tämä voi houkutella asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita teoksen monialaisesta otteesta.
  • Yliopistot ja tutkimuslaitokset: Ota yhteyttä alan professoreihin ja tutkijoihin, jotka saattavat olla kiinnostuneita työstäsi ja voivat käyttää sitä opetuksessaan tai tutkimuksessaan.

  2. Hyödynnä digitaalisia alustoja

  • Verkkosivusto tai blogi: Luo verkkosivusto tai blogi, joka tarjoaa näkymiä kirjaasi, esimerkkejä sovelluksista ja keskustelua teorian soveltamisesta nykypäivän haasteisiin.
  • Sosiaalinen media: Käytä sosiaalisen median alustoja, kuten Twitteriä, LinkedIniä ja YouTubea, jakamaan ajatuksiasi, lyhyitä videoita ja animaatioita, jotka havainnollistavat kirjasi keskeisiä teemoja.
  • Webinaarit ja online-luennot: Järjestä webinaareja tai online-luentoja, joissa syvennyt kirjasi teemoihin ja keskustelet suoraan kiinnostuneen yleisön kanssa.

  3. Julkaise artikkeleita ja kirjoituksia

  • Tieteelliset julkaisut ja lehdet: Kirjoita artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin, jotka käsittelevät kirjasi keskeisiä aiheita.
  • Yleistajuiset tiedelehdet: Artikkelit yleistajuisissa tiedelehdissä voivat tavoittaa laajemman yleisön, joka on kiinnostunut tieteen ja filosofian rajoja ylittävästä sisällöstä.

  4. Yhteistyö ja verkostoituminen

  • Alan asiantuntijat: Tee yhteistyötä muiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotka jakavat kiinnostuksesi. He voivat auttaa levittämään sanaa työstäsi.
  • Podcastit ja haastattelut: Osallistu podcasteihin tai antaudu haastateltavaksi aiheista kiinnostuneissa medioissa.

  5. Visuaalinen ja interaktiivinen sisältö

  • Animaatiot ja visualisoinnit: Koska mainitsit voivasi animoida systeemejä PowerPointilla, hyödynnä tätä luodaksesi visuaalista sisältöä, joka tekee teoriastasi helpommin lähestyttävän.
  • Interaktiiviset työkalut: Jos mahdollista, kehitä interaktiivisia sovelluksia tai simulaatioita, jotka esittelevät kirjasi konsepteja käytännössä.

  6. Kirjallisuustapahtumat ja -festivaalit

  • Osallistu kirjallisuustapahtumiin, festivaaleille ja kirjamessuille, jotka tarjoavat mahdollisuuden esitellä teostasi suurelle yleisölle ja kirjallisuuden ammattilaisille.

  Markkinointistrategiasi menestys riippuu kyvystäsi kommunikoida kirjasi monimutkaiset ideat selkeästi ja saavuttaa samalla laaja yleisö, joka jakaa kiinnostuksesi teorian syvällisiin kysymyksiin. Muista, että pitkäjänteisyys ja jatkuva vuoropuhelu yleisösi kanssa ovat avainasemassa teoksen menestykselle.

,