Metakognitio

Ajattelu on kognitiota ja metakognitio on ajattelun ymmärtämistä. Näin vähästä alkaa Metayliopiston idea tuottamaan soveltajalle hyötyä!

Systeemiajattelu auttaa kehittämään reittiä tuottamaan mitä tahansa menestystä

Kantasanasta ”duktio” on johdettu käsityksiä tekemisen eri muodoista: introduktiosta noduktioon asti. Missä kaikista niistä Metayliopisto on mukana?

  1. Metayliopisto on ”introduktio”, johdatus systeemiseen tietojen esittämisen tapaan, mikä auttaa soveltajaa kehittämään omat intronsa.
  2. Metayliopisto on ”abduktio”. Sen kognitiivinen innovaatio auttaa soveltajaa ”keksimään” asioiden väliset suhteet mistä tahansa, mistä on saatavilla tietoa.
  3. Se on ”induktio”, yleistys tiedosta ja ajattelusta synteesinä, systeemin arkkitehtuuri, mikä työkalu auttaa soveltajaa tekemään omia johtopäätöksiään, synteesiä.
  4. Se on ”reduktio”, pelkistys tiedosta ja yhteiskunnasta, mikä auttaa soveltajaa luomaan yksinkertaistuksia kaaoksesta ja wicked-tyyppisistä ongelmista.
  5. Se on ”deduktio”, johdonmukainen periaate soveltajan päätellä ongelmien syitä ja seurauksia selittäen niitä kaikilla tieteen menetelmillä.
  6. Se on ”produktio” esimerkiksi powerpoint-alustana, millä jokainen soveltaja voi esittää omia systeemisiä oivalluksiaan ja opettaa muita hyväksymään tai torjumaan ne.
  7. Se on ”noduktio”, avoin foorumi, FB-ryhmänä ja verkostoissa, ottamaan vastaan soveltajiksi vaikkapa jokaisen suomalaisen ja jokaisen ulkomaalaisen: ajattelulla ei ole rajoja.

Kuten luettelosta huomaa, Metayliopiston suosittama periaate ja soveltajan ajattelu muodostavat katkeamattoman ketjun. Tämä tietokäsitys (1-7) seuraa soveltajaa vaatimattomasta introsta maailmanlaajuiseksi verkostoksi, jos hänellä on mahdollisuutta sitä käyttää. Se takaisi jäljitettävyyden, seurannan, siirtymiset seuraaviin vaiheisiin ja sitä kautta kestävän kehityksen, jos yleensä se on mahdollista. Kybernetiikka tarjoaa siihen vahvan tuen, elinkelpoisen systeemin logiikan.

Hyötyä syntyy yhteiskunnan hyväksi ihmisten välisten vuorovaikutuksen selkiytymisenä. Jos uuden tiedon avulla itsekkyys vähenisi ja viisaus lisääntyisi, se takaisi turvallisemman maailman. Systeemistä viestinnän tapaa on hyvä kutsua systeemijournalismiksi tarkoittaen avointa kehittymistä kohti hyvää, pois pakottamisesta ja autoritäärisestä vallankäytöstä.

Kognitiivinen innovaatio tarkoittaa tapaa kytkeä uudella tavalla erilaisia tiedon ja käsityksen muotoja toisiinsa.